Woord vooraf van de Functionaris Gegevensbescherming

Backme is een nieuw initiatief als tegenreactie op reguliere verdienmodellen voor content creators op het internet. Haast elke website ijvert om zoveel mogelijk informatie te verzamelen van jou als bezoeker. Wij doen dit uit principe niet. Wij proberen met Backme aan te tonen dat op het internet prima geld te verdienen is voor content creators met respect voor jouw privacy. Mede daarom zul je geen reclame zien op ons platform en op de pagina’s van de aangesloten content creators. Datzelfde geldt ook voor trackers, cookies en andere technieken die gegevens verzamelen van en over onze bezoekers.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, stuur ons dan een email en we komen er altijd bij je op terug.

Backme.org B.V., gevestigd aan de Leidsevaart 112 2013 HD Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Ahmed Aarad is de Functionaris Gegevensbescherming van backme.org B.V. Hij is te bereiken via ahmed@backme.org

 

Responsible Disclosure

Bij backme.org vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze gebruikers, content creators en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen van jou: 

  • Je bevindingen te mailen naar ahmed@backme.org.
  • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
  • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven: 

  • Wij reageren binnen 3 dagen op je melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
  • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding,
  • Wij behandelen je melding vertrouwelijk en zullen je persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,
  • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
  • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, je naam vermelden als de ontdekker, en
  • Als dank voor je hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding met een minimum van een waardebon van €10,-.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

backme.org B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– E-mailadres;
– Bankrekeningnummer.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ahmed@backme.org, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Backme.org B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling;
– In de toekomst jou, indien expliciet toestemming voor verkregen, op de hoogte houden door middel van een nieuwsbrief per email;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren zoals het beantwoorden van vragen;
– Je in de toekomst de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Backme.org B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

backme.org B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Om de schenkingen mogelijk te maken aan content creators zullen wij jouw naam en bankrekening (IBAN) nummer bewaren zolang er een (SEPA-)incassomachtiging is afgegeven. Zodra deze wordt ingetrokken of door jou de maandelijkse schenking wordt opgezegd, verwijderen wij de gegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Backme.org B.V. verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De enige commerciële partij met wie wij jouw gegevens delen is de betaalprovider Mollie. Mollie doet voor ons de initiatie, beheer en afhandeling van de betalingen aan content creators.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Backme.org B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door backme.org B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ahmed@backme.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy en mogelijk misbruik van je gegevens. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Backme.org B.V. wil je er tevens op wijzen dat je altijd de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Backme.org B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door ahmed@backme.org te mailen of via dit formulier.